Meditatie

 

 Hersteld Hervormde

Gemeente Rehoboth

 

 

 

Email: rehoboth-voorschoten@hotmail.com

HHK Voorschoten

© 2007-2018 • Privacy Policy • Terms of Use


M E D I T A T I E

Gods Koninkrijk komt


Uw Koninkrijk kome!
Kijken we er vooral naar uit. De hoofdzaak. Gods Koninkrijk. De Vader beloofde dat in de schoot van Maria een Kind Zich zou ontwikkelen Dat op de troon van David zou zitten. Eeuwig Koning, een eeuwig Koninkrijk. De komst van de Koning der Joden riep weerstand op, Herodes wette zijn zwaard en liet koelbloedig kleine jongetjes ombrengen. Maar Gods Koninkrijk breekt baan, hoe dan ook. Al wordt er keer op keer geroepen: ‘Ik wil niet dat Gij Koning over mij zijt!’ Ook al verzetten koningen en volkeren zich met hand en tand, al schuwen zij de bruutste en wreedste middelen niet (Psalm 2), God de Heere regeert en Hij is Koning. Het Koninkrijk komt op Gods tijd. In onze Heidelbergse Catechismus is er aandacht voor, in zondag 48 staat de uitleg van de bede ‘Uw Koninkrijk kome’. Een aantal facetten pikken we kort op.


Onderwerpen
Bij een Koning horen onderdanen, de belijdenis onderkent het. De belijders zelf zijn gecapituleerd, hebben de wapens ingeleverd, want er staat duidelijk dat zij niets liever willen dan zich ‘meer en meer’ onderwerpen. Dus de overgave is een feit. De strijd wordt ervaren. Het gaat niet vanzelf. Het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet en wil die Koning niet. Maar er is een andere geest in mij, zeggen de opstellers en wij vragen: ‘Regeer ons door Uw Woord en Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen!’. Des Konings heerlijkheid is in de veelheid van de onderdanen en ook in ‘der onderdanen onderdanigheid’.


Woord en Geest
De Koning spreekt door Zijn Woord, regeert door Zijn Woord. De Bijbel is een richtsnoer en kompas. De Heere Jezus noemt het Zijn spijze. Geregeerd worden door het Woord, daar is dan wel de Heilige Geest bij nodig. Want we moeten van onszelf van dat Woord niets hebben, we wuiven het weg, we duwen het weg. Daarom is er de Heilige Geest, om te overtuigen, om te doen buigen, om in te winnen, om het Woord hartelijk te ‘mijnen’, om van harte de Herder te volgen, om Zijn stem te gehoorzamen, om een zeer gewillige onderdaan te scheppen. Daarom: de onderdanen van Koning Jezus worden geleid door de Geest en hebben het Woord Gods hartelijk lief.


Uw Kerk bewaren en vermeerderen
De bede om de komst van Gods Koninkrijk is een gebed voor de gehele gemeente die zalig wordt. Gods kinderen komen overal vandaan, van noord tot zuid, van oost tot west, uit alle volken. Ze komen uit zoveel kerken en denominaties, geen enkele aardse kerk moet denken dat zij het is. Neen, het gaat om de Kerk van alle eeuwen en plaatsen. Zij moet worden bewaard. Er dreigt altijd gevaar, van buitenaf en van binnenuit. De aanslagen en vervolgingen zijn er, van buitenaf is er de meedogenloze haat. Van binnenuit zijn er ook de gevaren: de liefde van verkillen, er ontstaan partijschappen, ruzie en twist, wereldgelijkvormigheid, dwaalleer en zoveel meer. Het gebed is er of de Heere een scherp gezicht wil geven, onderscheidingsvermogen. Dat Hij leidt, bewaakt, bewaart. En ook graag het vermeerderen van de Kerk, uitbreiding van het aantal gelovigen. Bidden… en de bidders zaaien, zendingswerk en evangelisatiewerk hebben hun harten. Ja, Koning Jezus worden veel onderdanen gegund en ieder verlies doet pijn. Verzet doet pijn. Afhaken van gemeenteleden geeft verdriet, dringt de binnenkamer in, de beste Hulp ingeroepen. Ja,  Gods Koninkrijk verwachten, aldus ernaar uitzien. En straks als de Koning de laatste vijand heeft onderworpen, dat is wanneer de Heere Jezus de dood heeft onderworpen… dan onderwerpt Jezus Christus Zich aan de Vader… en dan… dan… is alle goddeloosheid verbannen, dan wordt de duivel en alle duivelen in de buitenste duisternis geworpen, en die de Heere Jezus weigerden als Koning te aanvaarden erbij… Maar Zijn Koninkrijk is dan heerlijk, God zal alles zijn in allen! Zeg eens eerlijk: wie is uw, wie is jouw koning eigenlijk? Eentje met een hoofdletter of eentje met een kleine letter? Is het Koning Jezus? Of is het de vorst der duisternis? Het is een eeuwigheid van verschil: Licht of duisternis, Leven of dood. Alles geleid door Gods Geest met het Woord in het Woord is het eeuwige Leven.